نسخه جدید وارد بازار شده !
واقعا نمیتوانم برای بدست آوردنش صبر کنم
Maple 17 - Technical Computing Software for Engineers, Mathematicians, Scientists, Instructors and Students - Maplesoft