لطفا کمکم کنید ، من نمیدونم چه مشخصه هایی رو باید مقدار دهی کنم تا هم دکمه ی اضافه کردن ردیف جدید بیاد و هم کار کنه