سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا
تبلیغات در این انجمن
×
+
سفارش تبلیغات
صفحه 5 از 5 اولیناولین ... 345
نمایش نتایج: از شماره 41 تا 49 از مجموع 49

موضوع: مثال هایی از توابع در زبان برنامه نویسی C

 1. #41
  عضو ثابت
  تاریخ عضویت
  Aug 2014
  ارسال ها
  69
  محصول امنیتی
  ESET NOD32
  تشکر تشکر کرده 
  32
  تشکر تشکر شده 
  389
  اعتبار کاربر
  1

  پیش فرض تابع CharToInt


  کد:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h> /* for EXIT_SUCCESS free () malloc () */
  
  #define MXSZ 1024
  
  long CharToInt (char*);
  
  int main ()
  {
    char *str;
  
    str = (char*) malloc (MXSZ);
    fillitoff (str, '\0', MXSZ);
  
    printf ("%li\n", CharToInt (strcpy_v7 (str, "-2030")));
    printf ("%ld\n", CharToInt (strcpy_v7 (str, "2030")));
    printf ("%ld\n", CharToInt (strcpy_v7 (str, "oia-) 2k 0 (30")));
    printf ("%li\n", CharToInt (strcpy_v7 (str, "oia) 2k 0 (-30")));
  
    free (str);
  
    return (EXIT_SUCCESS);
  }
  
  long CharToInt (char *str)
  {
    long sign, num;
  
    delete_str (str, 0, "0123456789-");
  
    sign = (str[0] == '-') ? (-1) : (1);
  
    if (lookfor_c_v3 (str, '-') == 1)
     delete_all_c (str, '-');
  
    for (num = 0; *str; ++str)
     num = 10 * num + (*str - '0');
  
    return (sign * num);
  }
  ویرایش توسط C89 : 21-01-2015 در ساعت 01:53

 2. کاربران : 7 تشکر کرده اند از شما C89 برای ارسال این پست سودمند:


 3. #42
  عضو ثابت
  تاریخ عضویت
  Aug 2014
  ارسال ها
  69
  محصول امنیتی
  ESET NOD32
  تشکر تشکر کرده 
  32
  تشکر تشکر شده 
  389
  اعتبار کاربر
  1

  پیش فرض تابع timer

  • تابع زمان سنج  کد:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h> /* for EXIT_SUCCESS */
  #include <time.h> /* for CLOCKS_PER_SEC clock_t clock () */
  
  int timer (long, long, long);
  
  int main ()
  {
    long x, y, sum;
  
    for (sum = 0, x = -3; x < 7; ++x)
    {
     y = timer (0, 0, x);
  
     if (y == 0)
       printf ("...took %i sec...\n", x);
     else
     {
       printf ("Error occurred ( returned %i )\n", y);
       continue;
     }
  
     sum += x;
    }
  
    printf ("\n...took %i sec totally.\n", sum);
  
    return (EXIT_SUCCESS);
  }
  
  int timer (long hour, long minute, long second)
  {
    if (hour < 0 || minute < 0 || second < 0)
     return (-1);
  
    long interval = 0, temp;
    clock_t start = clock ();
  
    if ((temp = second / 60) > 0)
     minute += temp, second -= temp * 60;
  
    if ((temp = minute / 60) > 0)
     hour += temp, minute -= temp * 60;
  
    while (1)
    {
     if (((clock () - start) / CLOCKS_PER_SEC) >= interval)
     {
       ++interval;
       if (--second < 0)
       {
        if (--minute < 0)
        {
          if (--hour < 0)
           break;
          minute = 59;
        }
        second = 59;
       }
     }
    }
  
    return (0);
  }
  ویرایش توسط C89 : 18-01-2015 در ساعت 15:10

 4. کاربران : 6 تشکر کرده اند از شما C89 برای ارسال این پست سودمند:


 5. #43
  عضو ثابت
  تاریخ عضویت
  Aug 2014
  ارسال ها
  69
  محصول امنیتی
  ESET NOD32
  تشکر تشکر کرده 
  32
  تشکر تشکر شده 
  389
  اعتبار کاربر
  1

  Lightbulb تمرین

  • با توجه به تابع replace_c که وظیفه جایگزین کردن کاراکتر pre_c با کاراکتر new_c در رشته str را دارد، تابعی به نام replace_str بنویسید که رشته ای جدید (new_str) را جایگزین رشته ای (pre_str) دیگر در رشته str کند. مقدار برگشتی تابع باید تعداد دفعات پیدا شدن رشته pre_str در رشته str، و جایگزین شدنش با رشته new_str باشد.

  کد:
  /* Function Prototype */
  unsigned long replace_str (char *str, char *pre_str, char *new_str);
  یا
  unsigned long replace_str (char str[], char pre_str[], char new_str[]);

  • تابعی به نام reverse_f بنویسید که مقلوب اعداد اعشاری مثبت و منفی را به دست آورد و برگشت دهد (مثال: 112.345 543.211 و 112.345- 543.211-). توجه کنید که تابع مذکور باید دارای حداکثر یک آرگومان از نوع float یا double (عدد اعشاری) باشد:

  کد:
  /* Function Prototype */
  float reverse_f (float);

  ویرایش توسط C89 : 18-01-2015 در ساعت 19:02

 6. کاربران : 6 تشکر کرده اند از شما C89 برای ارسال این پست سودمند:


 7. #44
  عضو ثابت
  تاریخ عضویت
  Aug 2014
  ارسال ها
  69
  محصول امنیتی
  ESET NOD32
  تشکر تشکر کرده 
  32
  تشکر تشکر شده 
  389
  اعتبار کاربر
  1

  پیش فرض تابع sortbystr

  کد:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h> /* for EXIT_SUCCESS free () malloc () */
  
  #define MXSZ 1024
  #define STR "  " /* String of blanks */
  
  long sortbystr (const long, char[], long, const char[]);
  
  int main ()
  {
    int x;
    char *buff;
  
    buff = (char*) malloc (MXSZ);
  
    fillitoff (buff, '\0', MXSZ);
  
    strcpy_v7 (buff, "11111111111");
  
    x = sortbystr (MXSZ, buff, 1, "0");
    printf ("%s (%ld)\n", buff, x);
  
    fillitoff (buff, '\0', MXSZ);
  
    strcpy_v7 (buff, "Programming");
  
    x = sortbystr (MXSZ, buff, 1, STR);
    printf ("%s (%ld)\n", buff, x);
  
  
    free (buff);
  
    return (EXIT_SUCCESS);
  }
  
  long sortbystr (const long max_size, char str[], long pos, const char src[])
  {
    if (max_size < 3
     || strlen_v7 (str, 0) <= pos
     || strlen_v7 (src, 0) < 1
     || (strlen_v7 (str, 0) - pos) * strlen_v7 (src, 0) + strlen_v7 (str, 0) > max_size-1
     || pos < 0)
       return (-1);
  
    long i, n;
  
    for (n = 0; str[pos]; ++pos, ++n)
    {
     for (i = 0; src[i]; ++i)
     {
       pushf (max_size, str, pos, 1);
       str[pos++] = src[i];
     }
    }
  
    return (n);
  }

 8. کاربران : 9 تشکر کرده اند از شما C89 برای ارسال این پست سودمند:


 9. #45
  عضو ثابت
  تاریخ عضویت
  Aug 2014
  ارسال ها
  69
  محصول امنیتی
  ESET NOD32
  تشکر تشکر کرده 
  32
  تشکر تشکر شده 
  389
  اعتبار کاربر
  1

  پیش فرض تابع strcmpr

  • این تابع رشته str1 را با رشته str2 از لحاظ طول و هم از لحاظ عناصر تشکیل دهنده آنها نیز مقایسه می کند. اگر برابر بودند، (مثال: Love = Love) سپس عدد 1 نیز برگشت داده می شود. در غیر این صورت 0 برگشت داده می شود. در صورت وقوع خطا، عدد 1- نیز برگشت داده می شود.
  • رجوع به تابع fillitoff و strcpy_v7
  • رجوع به تابع strlen_v7  کد:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h> /* for EXIT_SUCCESS free () malloc () */
  
  /* Defining Macros */
  #define MXSZ 32*32
  #define SUCF "Equal"
  #define UNSUCF "Unequal"
  
  /* Declaring External variables */
  int value[MXSZ];
  static unsigned int pos = 0;
  
  /* Declaring Functions */
  unsigned int strcmpr (char*, char*);
  unsigned int get_value (int);
  int pmsg (int);
  
  int main ()
  {
    unsigned int i;
    int sucsig = 1;
    int unsucsig = -1;
  
    /* Declaring variables of type char, and Allocating memory for them at the same time */
    char *str1 = malloc (MXSZ);
    char *str2 = malloc (MXSZ);
    char *str3 = malloc (MXSZ);
    char *str4 = malloc (MXSZ);
  
    fillitoff (str1, '\0', MXSZ);
    fillitoff (str2, '\0', MXSZ);
    fillitoff (str3, '\0', MXSZ);
    fillitoff (str4, '\0', MXSZ);
  
    strcpy_v7 (str1, "11000100100100010101101010101110100001001010111010100010101010101010111");
    strcpy_v7 (str2, "11000100100100010101111010101100100001001010111010100010101010101010111");
    strcpy_v7 (str3, "11000100100100010101101010101110100001001010111010100010101010101010111");
    strcpy_v7 (str4, "11000100100100010101101010101110100000100101011101010001010101010101011");
  
    get_value ((strcmpr (str1, str2) == 1) ? (sucsig) : (unsucsig));
    sucsig += 1, unsucsig += -1;
  
    get_value ((strcmpr (str1, str3) == 1) ? (sucsig) : (unsucsig));
    sucsig += 1, unsucsig += -1;
  
    get_value ((strcmpr (str1, str4) == 1) ? (sucsig) : (unsucsig));
    sucsig += 1, unsucsig += -1;
  
    get_value ((strcmpr (str2, str3) == 1) ? (sucsig) : (unsucsig));
    sucsig += 1, unsucsig += -1;
  
    get_value ((strcmpr (str2, str4) == 1) ? (sucsig) : (unsucsig));
    sucsig += 1, unsucsig += -1;
  
    get_value ((strcmpr (str3, str4) == 1) ? (sucsig) : (unsucsig));
    sucsig += 1, unsucsig += -1;
  
    for (i = 0; i < pos; ++i)
     printf ("%dth/nd check\n\n", pmsg (value[i]));
  
    free (str1);
    free (str2);
    free (str3);
    free (str4);
  
    return (EXIT_SUCCESS);
  }
  
  /* Defining Functions */
  unsigned int strcmpr (char *str1, char *str2)
  {
    while (*str1)
     if (*str1++ != *str2++)
       return (0);
  
    return (strlen_v7 (str1, 0) == strlen_v7 (str2, 0) ? (1) : (0));
  }
  
  int pmsg (int val)
  {
    if (val > 0)
     puts (SUCF);
    else if (val < 0)
     puts (UNSUCF);
  
    return (val);
  }
  
  unsigned int get_value (int val)
  {
    value[pos++] = val;
  
    return ((val != 0) ? (1) : (0));
  }


 10. کاربران : 4 تشکر کرده اند از شما C89 برای ارسال این پست سودمند:


 11. #46
  عضو ثابت
  تاریخ عضویت
  Aug 2014
  ارسال ها
  69
  محصول امنیتی
  ESET NOD32
  تشکر تشکر کرده 
  32
  تشکر تشکر شده 
  389
  اعتبار کاربر
  1

  پیش فرض تابع strncmpr  کد:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h> /* for EXIT_SUCCESS free () malloc () */
  
  #define MXSZ (1024)
  
  int strncmpr (char*, char*, long);
  
  int main ()
  {
    unsigned int i;
  
    char *str1 = malloc (MXSZ);
    char *str2 = malloc (MXSZ);
  
    fillitoff (str1, '\0', MXSZ);
    fillitoff (str2, '\0', MXSZ);
  
    strcpy_v7 (str1, "110110001000111");
    strcpy_v7 (str2, "110110011000111");
  
    for (i = 0; i <= strlen_v7 (str1, 0); ++i)
    {
     switch (strncmpr (str1, str2, i))
     {
       case 1 :
        puts ("Equal");
        break;
  
       case 0 :
        puts ("Unequal");
        break;
  
       default :
        puts ("Error");
        break;
     }
    }
  
    free (str1);
    free (str2);
  
    return (EXIT_SUCCESS);
  }
  
  int strncmpr (char *str1, char *str2, long n)
  {
    if (n < 1 || strlen_v7 (str1, 0) < n || strlen_v7 (str2, 0) < n)
     return (-1);
  
    for (; *str1 && n > 0; --n)
     if (*str1++ != *str2++)
       return (0);
  
   return (strlen_v7 (str1, 0) == strlen_v7 (str2, 0) ? (1) : (0));
  }
  ویرایش توسط C89 : 22-01-2015 در ساعت 23:06

 12. کاربران : 3 تشکر کرده اند از شما C89 برای ارسال این پست سودمند:


 13. #47
  عضو ثابت
  تاریخ عضویت
  Aug 2014
  ارسال ها
  69
  محصول امنیتی
  ESET NOD32
  تشکر تشکر کرده 
  32
  تشکر تشکر شده 
  389
  اعتبار کاربر
  1

  پیش فرض تابع RomToDec  کد:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h> /* for EXIT_SUCCESS free () malloc () */
  
  #define MXSZ (1024)
  
  unsigned long RomToDec (char[]);
  
  int main ()
  {
    char *str = malloc (MXSZ);
  
    fillitoff (str, '\0', MXSZ);
  
    strcpy_v7 (str, "MMXXX");
  
    printf ("%lu\n", RomToDec (str));
  
    free (str);
  
    return (EXIT_SUCCESS);
  }
  
  unsigned long RomToDec (char rom[])
  {
    unsigned long i, j, dec, val[2];
  
    delete_str (low2up_str (rom), 0, "IVXLCDM");
  
    for (dec = i = 0; rom[i]; ++i)
    {
     for (val[0] = val[1] = j = 0; rom[j] && j <= 1; ++j)
       switch (rom[i+j])
       {
        case 'I' :
          val[j] = 1;
          break;
        case 'V' :
          val[j] = 5;
          break;
        case 'X' :
          val[j] = 10;
          break;
        case 'L' :
          val[j] = 50;
          break;
        case 'C' :
          val[j] = 100;
          break;
        case 'D' :
          val[j] = 500;
          break;
        case 'M' :
          val[j] = 1000;
          break;
       }
  
     (val[0] < val[1]) ? (dec += (val[1] - val[0]), ++i) : (dec += val[0]);
    }
  
    return (dec);
  }

 14. کاربران : 3 تشکر کرده اند از شما C89 برای ارسال این پست سودمند:


 15. #48
  عضو ثابت
  تاریخ عضویت
  Aug 2014
  ارسال ها
  69
  محصول امنیتی
  ESET NOD32
  تشکر تشکر کرده 
  32
  تشکر تشکر شده 
  389
  اعتبار کاربر
  1

  پیش فرض تابع getline_v5، تابع student_info، تابع is_space و تابع is_symbol

  • وظیفه تابع getline ذخیره کردنِ کاراکترهای خوانده شده توسط تابع getchar در یک متغیر آرایه ای می باشد. این نسخه با توجه به src ورودی را دریافت می کند. A به معنی کاراکترهای حروفی - D به معنی کاراکترهای عددی - S به معنی کاراکترهای نمادین (محدود به 32 عدد) و W به معنی کاراکترهای فضای سپید می باشد. بنابراین، اگر src حاوی "AD" باشد، getline فقط کاراکترهای حروفی و عددی را وارد line می کند و از انواع خواسته نشده نیز عبور می کند.
  • تابع student_info نیز به کمک تابع getline مشخصات یک دانش آموز را می گیرد.
  • تابع is_space وظیفه تشخیص کاراکترهای فضای سپید را بر عهده دارد. (مثل space و tab که قابل مشاهده نیستند)
  • تابع is_symbol وظیفه تشخیص 32 کاراکتر نمادین عمومی را برعهده دارد. ( _ ) ( % ^ . , / )
  • تابع is_alpha وظیفه تشخیص حرف بزرگ و کوچک انگلیسی را بر عهده دارد. ( ABC abc)
  • رجوع به تابع fillitoff
  • رجوع به تابع strlen_v7
  • رجوع به تابع lookfor_c_v3
  • رجوع به تابع strfrc_c
  • رجوع به تابع strfrc_s
  • رجوع به تابع is_digit


  کد:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h> /* for EXIT_SUCCESS */
  
  #define MXSZ (256)
  
  struct student
  {
    char gender[MXSZ];
    char last_name[MXSZ];
    char first_name[MXSZ];
    char age[MXSZ];
    char number[MXSZ];
    char score[MXSZ];
  };
  
  struct student record;
  
  int is_alpha (int);
  int is_space (int);
  int is_symbol (int);
  void student_info (void);
  long getline_v5 (char*, long, char*);
  
  int main ()
  {
    fillitoff (record.last_name, '\0', MXSZ);
    fillitoff (record.first_name, '\0', MXSZ);
    fillitoff (record.gender, '\0', MXSZ);
    fillitoff (record.age, '\0', MXSZ);
    fillitoff (record.number, '\0', MXSZ);
  
    student_info ();
  
    printf ("\nLast name: %s\n", record.last_name);
    printf ("First name: %s\n", record.first_name);
    printf ("Gender: %s\n", record.gender);
    printf ("Age: %s\n", record.age);
    printf ("Number: %s\n", record.number);
    printf ("Score: %s\n", record.score);
  
    return (EXIT_SUCCESS);
  }
  
  void student_info (void)
  {
    printf ("Last name: ");
    getline_v5 (record.last_name, MXSZ, "A");
  
    printf ("First name: ");
    getline_v5 (record.first_name, MXSZ, "A");
  
    printf ("Gender: ");
    getline_v5 (record.gender, MXSZ, "A");
  
    printf ("Age: ");
    getline_v5 (record.age, MXSZ, "D");
  
    printf ("Number: ");
    getline_v5 (record.number, MXSZ, "D");
  
    printf ("Score: ");
    getline_v5 (record.score, MXSZ, "DS");
  }
  
  long getline_v5 (char *line, long lim, char *src)
  {
    if (lim < 2 || strlen_v7 (src, 0) < 1)
     return (-1);
  
    long c, i;
    char type[5];
    char *line_ptr = line;
  
    fillitoff (type, '\0', 5);
  
    for (i = 0; *src; ++src)
    {
     c = low2up_c (*src);
     if (lookfor_c_v3 ("ADSW", c) == 1)
       type[i++] = c;
     if (strfrc_s (type, "ADSW") == 1)
       break;
    }
  
    if (strfrc_c (type, "ADSW") == 0)
     return (-1);
  
    while (--lim > 0 && (c = getchar ()) != EOF && c != '\n')
    {
     if (is_alpha (c) && lookfor_c_v3 (type, 'A') == 1)
       *line++ = c;
     else if (is_digit (c) && lookfor_c_v3 (type, 'D') == 1)
       *line++ = c;
     else if (is_symbol (c) && lookfor_c_v3 (type, 'S') == 1)
       *line++ = c;
     else if (is_space (c) && lookfor_c_v3 (type, 'W') == 1)
       *line++ = c;
     else
       ++lim;
    }
  
    if (c == '\n' && lookfor_c_v3 (type, 'W') == 1)
     *line = c;
  
    return (strlen_v7 (line_ptr, 0));
  }
  
  int is_alpha (int c)
  {
    if (c >= 'A' && c <= 'Z' || c >= 'a' && c <= 'z')
      return (c);
    else
      return (0);
  }
  
  int is_space (int c)
  {
    if (c == ' ' || c == '\n' || c == '\t' || c == '\r' || c == '\v' || c == '\f')
      return (c);
    else
      return (0);
  }
  
  int is_symbol (int c)
  {
    if (c >= '!' && c <= '/' || c >= ':' && c <= '@' || c >= '[' && c <= '`' || c >= '{' && c <= '~')
      return (c);
    else
      return (0);
  }


  ویرایش توسط C89 : 22-01-2015 در ساعت 22:59

 16. کاربران : 2 تشکر کرده اند از شما C89 برای ارسال این پست سودمند:


 17. #49
  عضو ثابت
  تاریخ عضویت
  Aug 2014
  ارسال ها
  69
  محصول امنیتی
  ESET NOD32
  تشکر تشکر کرده 
  32
  تشکر تشکر شده 
  389
  اعتبار کاربر
  1

  Lightbulb تمرین

  • با توجه به تمام نکاتی که پیرامون رمزعبورهای قوی در اینجا آمده است، سیستمی/تابعی بنویسید که کمیت و کیفیت رمزعبورها را بررسی کند و امتیاز (Score) آن را نیز برگشت دهد.

  کد:
   /* Function Prototype */
  unsigned long PasscodeStrengthChecker (char passcode[]);
  یا
  unsigned long PasscodeStrengthChecker (char *passcode);

 18. تشکرها از این نوشته :


صفحه 5 از 5 اولیناولین ... 345

اطلاعات تاپیک

Users Browsing this Thread

در حال حاضر 1 در حال مشاهده این موضوع می باشد.. (0 کاربر و 1 مهمان در این انجمن حضور دارند)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ ها: 2
  آخرين ارسال: 05-05-2017, 20:22
 2. راهنمایی در مورد ویروسی بودن یا نبودن فایلها وکرکها
  توسط Microtel در انجمن مباحث عمومی امنیت
  پاسخ ها: 4
  آخرين ارسال: 11-10-2013, 15:26
 3. سه بعدی دیدن فیلم هایی که سه بعدی نیستند در ایران !
  توسط paye2 در انجمن مباحث عمومی ویدئو
  پاسخ ها: 3
  آخرين ارسال: 01-10-2013, 13:30
 4. یه سوال درباره دامنه! - راهنمایی کنید
  توسط javadmo در انجمن سایر مباحث عمومی اینترنت
  پاسخ ها: 15
  آخرين ارسال: 28-09-2013, 20:13
 5. پاسخ ها: 0
  آخرين ارسال: 09-09-2011, 22:49

برچسب برای این موضوع

بوک مارک ها

بوک مارک ها

مجوزهای ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •