صفحه 2 از 5 اولین 1234 ... آخرین
نمایش نتایج: از شماره 11 تا 20 از مجموع 49

موضوع: مثال هایی از توابع در زبان برنامه نویسی C

 1. عضو ثابت C89 آواتار ها
  نمایش اطلاعات
  #11

  پیش فرض تابع lookfor_c (کاراکتر c را در رشته str جست و جو می کند)  کد:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h> /* for free () malloc () */
  
  #define MXSZ 1024
  
  unsigned int lookfor_c_v1 (const char[], const int);
  unsigned int lookfor_c_v2 (const char[], const int);
  unsigned int lookfor_c_v3 (const char*, const int);
  
  int main ()
  {
    int c;
    char *str;
  
    c = 'A';
  
    str = (char*) malloc (MXSZ);
    fillitoff (str, '\0', MXSZ);
  
    printf ("System: Looking for '%c' in %s ...\n", c, strcpy_v6 (str, "\"C_Programming_Language\""));
  
    if (lookfor_c_v3 (str, c) == 1)
     printf ("System: '%c' is found\n", c);
    else if (lookfor_c_v2 (str, c) != !0)
     printf ("System: '%c' is not found\n", c);
  
    free (str);
  
    return 0;
  }
  
  unsigned int lookfor_c_v3 (const char *str, const int c)
  {
    while (*str)
    {
     if (*str++ == c)
       return 1;
    }
  
    return 0;
  }
  
  unsigned int lookfor_c_v2 (const char str[], const int c)
  {
    unsigned long i = 0;
  
    while (str[i] != '\0')
    {
     if (str[i++] == c)
       return 1;
    }
  
    return 0;
  }
  
  unsigned int lookfor_c_v1 (const char str[], const int c)
  {
    unsigned long i;
  
    for (i = 0; str[i] != '\0'; i++)
    {
     if (str[i] == c)
       return 1;
    }
  
    return 0;
  }
  ویرایش توسط C89 : 19-01-2015 در ساعت 21:30

 2. نمایش تشکر

 3. عضو ثابت C89 آواتار ها
  نمایش اطلاعات
  #12

  Arrow تابع fillitoff - تابع strlen_v6 - تابع strcpy_v7

  • تابع fillitoff کاراکتر c را به n-کاراکتر اولِ رشته str کپی می کند.
  • تابع strlen_v6 طول رشته str را به دست می آورد.
  • تابع strcpy_v7 رشته اشاره شده توسط اشاره گر str1 را به رشته str2 کپی می کند.

  کد:
  
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  
  unsigned long strlen_v6 (const char*);
  char *strcpy_v7 (char*, const char*);
  void *fillitoff (void*, const int, size_t);
  
  int main ()
  {
    int c1, c2;
    char *str;
  
    c1 = 'C';
    c2 = 99;
  
    str = (char*) malloc (25);
    fillitoff (str, '\0', sizeof (str));
  
    strcpy_v7 (str, "C Programming Language.");
    printf ("[%s]\n", str);
  
    str = (char*) realloc (str, 35);
    printf ("[This is the ", fillitoff (str, '\0', sizeof (str)));
  
    printf ("%s\n", strcpy_v7 (str, "C Programming Language tutorial.]"));
  
    printf ("[%s]\n", fillitoff (str, 'C', strlen_v6 (str)));
    printf ("[%s]\n", fillitoff (str, c1, strlen_v6 (str)));
    printf ("[%s]\n", fillitoff (str, c2, strlen_v6 (str)));
    printf ("[%s]\n", fillitoff (str, c2 = c1, strlen_v6 (str)));
    printf ("[%s]\n", fillitoff (str, 67, strlen_v6 (str)));
  
    fillitoff (str, '\0', sizeof (str));
    printf ("[%s]\n", str);
  
    free (str);
  
    return 0;
  }
  
  void *fillitoff (void *str, const int c, size_t length)
  {
    unsigned char *ch_str_ptr;
  
    ch_str_ptr = str;
  
    while (length > 0)
    {
     *ch_str_ptr++ = c;
     --length;
    }
  
    return (str);
  }
  
  char *strcpy_v7 (char *str1, const char *str2)
  {
    char *str1_ptr = str1;
  
    while (*str1++ = *str2++)
     ;
  
    return (str1_ptr);
  }
  
  unsigned long strlen_v6 (const char *str)
  {
    unsigned long i = 0;
  
    while (*str++)
     i++;
  
    return i;
  }

  ویرایش توسط C89 : 19-01-2015 در ساعت 21:59

 4. نمایش تشکر

 5. عضو ثابت C89 آواتار ها
  نمایش اطلاعات
  #13

  Arrow نسخه 3 و 4 تابع getline


  کد:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h> /* for free () malloc () */
  
  #define MXSZ 1024
  
  long getline_v4 (char*, long);
  char *getline_v3 (char*, long, unsigned int*);
  
  int main ()
  {
    char *str;
    unsigned int length;
  
    length = 0;
  
    str = (char*) malloc (MXSZ);
    fillitoff (str, '\0', MXSZ);
  
    printf ("%ld\n", getline_v4 (str, MXSZ));
  
    fillitoff (str, '\0', MXSZ);
  
    printf ("%s", getline_v3 (str, MXSZ, &length));
    printf ("%u\n", length);
  
    free (str);
  
    return 0;
  }
  
  long getline_v4 (char *str, long lim)
  {
    if (lim < 2)
     return -1;
  
    int c;
    char *str_ptr = str;
  
    while (--lim > 0 && (c = getchar ()) != EOF && c != '\n')
     *str++ = c;
  
    if (c == '\n')
     *str++ = c;
  
    return strlen_v6 (str_ptr);
  }
  
  char *getline_v3 (char *str, long lim, unsigned int *length)
  {
    if (lim < 2)
     return NULL;
  
    int c;
    char *str_ptr = str;
  
    while (--lim > 0 && (c = getchar ()) != EOF && c != '\n')
     *str++ = c, (*length)++;
  
    if (c == '\n')
     *str++ = c, ++(*length);
  
    return str_ptr;
  }

  ویرایش توسط C89 : 20-01-2015 در ساعت 19:37 دلیل: به درخواست ارسال کننده

 6. نمایش تشکر

 7. عضو ثابت C89 آواتار ها
  نمایش اطلاعات
  #14

  Lightbulb تمرین

  تابعی به نام reverse_str بنویسید که مقلوب رشته str را به دست آورد. برای مثال: ABCDEFG --> GFEDCBA یا 1234567 --> 7654321 یا +++/+ --> +/+++.
  تابع مذکور می بایست اشاره گری-به-رشته-str را برگشت دهد (return کند).


  کد:
  /* Function Prototype */
  char *reverse_str (char str[]);
  ویرایش توسط C89 : 18-01-2015 در ساعت 19:52

 8. نمایش تشکر

 9. عضو ثابت C89 آواتار ها
  نمایش اطلاعات
  #15

  Lightbulb تمرین

  • تابعی به نام binary_to_decimal بنویسید که اعداد بر مبنای 2 (Binary) را به اعداد بر مبنای 10 (Decimal Integer) نیز تبدیل کند.
  • تابعی به نام decimal_to_binary بنویسید که اعداد بر مبنای 10 (Decimal Integer) را به اعداد بر مبنای 2 (Binary) نیز تبدیل کند.
  • تابعی به نام binary_to_hexadecimal بنویسید که اعداد بر مبنای 2 (Binary) را به اعداد بر مبنای 16 (Hexadecimal) نیز تبدیل کند.
  • تابعی به نام hexadecimal_to_binary بنویسید که اعداد بر مبنای 16 (Hexadecimal) را به اعداد بر مبنای 2 (Binary) نیز تبدیل کند.
  • تابعی به نام decimal_to_hexadecimal بنویسید که اعداد بر مبنای 10 (Decimal Integer) را به اعداد بر مبنای 16 (Hexadecimal) نیز تبدیل کند.
  • تابعی به نام hexadecimal_to_decimal بنویسید که اعداد بر مبنای 16 (Hexadecimal) را به اعداد بر مبنای 10 (Decimal Integer) نیز تبدیل کند.

  • تابعی به نام reverse_d بنویسید که مقلوب اعداد صحیح مثبت و منفی را به دست آورد و برگشت دهد (مثال: 1109 9011 و 1109- 9011-). توجه کنید که تابع مذکور باید دارای حداکثر یک آرگومان از نوع int یا long (عدد صحیح) باشد:

  کد:
  /* Function Prototype */
  long reverse_d (long);


  • تابعی به نام strcmp بنویسید که دو رشته str1 و str2 را با یکدیگر مقایسه کند. توجه کنید که مقایسه رشته ها بر اساس کُد اَسکی آنها صورت می گیرد. برای مثال: کد اسکی کاراکتر a عدد 97 می باشد اما کد اسکی کاراکتر A عدد 65 می باشد. بنابراین، کاراکتر a نیز بزرگتر از A می باشد (97 بزرگتر از 65 می باشد). این تابع باید مقدار:


  1. 1 را در صورتی که رشته str1 بزرگتر از str2 بود نیز برگشت دهد.
  2. 1- را در صورتی که رشته str1 کوچکتر از str2 بود نیز برگشت دهد.
  3. 0 را در صورتی که رشته str1 مساوی با str2 بود نیز برگشت دهد.

  کد:
  /* Function Prototype */
  int strcmp (const char *str1, const char *str2);


  ویرایش توسط C89 : 18-01-2015 در ساعت 20:01

 10. نمایش تشکر

 11. عضو ثابت C89 آواتار ها
  نمایش اطلاعات
  #16

  Post نسخه 6 و 7 تابع scat و نسخه 7 تابع strlen


  کد:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h> /* for malloc() free() EXIT_SUCCESS */
  
  #define BUFFER_SIZE 1024
  
  char *scat_v6 (char*, const char*);
  unsigned long strlen_v7 (const char*, long);
  
  int main ()
  {
    char *buffer1;
    char *buffer2;
  
    buffer1 = (char*) malloc (BUFFER_SIZE);
    buffer2 = (char*) malloc (BUFFER_SIZE);
  
    fillitoff (buffer1, '\0', BUFFER_SIZE);
    fillitoff (buffer2, '\0', BUFFER_SIZE);
  
    strcpy_v7 (buffer1, "Hi. How's it going there,");
    strcpy_v7 (buffer2, " mate? I really miss you.");
  
    printf ("%s\n", scat_v6 (buffer1, buffer2));
  
    free (buffer1);
    free (buffer2);
  
    return (EXIT_SUCCESS);
  }
  
  char *scat_v6 (char *str1, const char *str2)
  {
    char *ptr_str1 = str1;
    unsigned long i = strlen_v7 (str1, 0);
  
    while (*(str1+i) = *str2++)
     ++i;
  
    return (ptr_str1);
  }
  
  unsigned long strlen_v7 (const char *str, long n)
  {
    unsigned long i = 0;
  
    while (*str++)
     i++;
  
    return (i > 0 && n > 0) ? (i-n) : (i);
  }  کد:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h> /* for malloc() free() EXIT_SUCCESS */
  
  #define MAX_SIZE 1024
  
  char *scat_v7 (char*, const char*);
  unsigned long strlen_v7 (const char*, long);
  
  int main ()
  {
    char *buffer;
  
    buffer = (char*) malloc (MAX_SIZE);
    fillitoff (buffer, '\0', sizeof (buffer));
  
    strcpy_v7 (buffer, "C_Programm");
    scat_v7 (buffer, "ing_Langu");
    printf ("%s\n", scat_v7 (buffer, "age"));
  
    free (buffer);
  
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
  char *scat_v7 (char *str1, const char *str2)
  {
    int i = strlen_v7 (str1, 0);
  
    while (str1[i++] = *str2++)
     ;
  
    return (str1);
  }
  
  unsigned long strlen_v7 (const char *str, long n)
  {
    unsigned long i = 0;
  
    while (*str++)
     i++;
  
    return (i > 0 && n > 0) ? (i-n) : (i);
  }
  ویرایش توسط C89 : 17-01-2015 در ساعت 15:26

 12. نمایش تشکر

 13. عضو ثابت C89 آواتار ها
  نمایش اطلاعات
  #17

  Post نسخه 4 تابع delete_c_po

  تابع fillitoff و تابع strcpy_v7


  کد:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h> /* for malloc() free() EXIT_SUCCESS */
  
  #define MAX_SIZE 1024
  
  char *delete_c_po_v4 (char*, long, long);
  
  int main ()
  {
    char *buffer;
  
    buffer = (char*) malloc (MAX_SIZE);
    fillitoff (buffer, '\0', MAX_SIZE);
  
    strcpy_v7 (buffer, "C_Programming_Language");
    printf ("%s\n", buffer);
  
    printf ("%s\n", delete_c_po_v4 (buffer, 2, 1));
  
    free (buffer);
  
    return (EXIT_SUCCESS);
  }
  
  char *delete_c_po_v4 (char *str, long pos, long n)
  {
    if (pos < 0 || n < 1)
     return (NULL);
  
    long temp;
  
    for (; pos >= 0 && n > 0; --n)
     for (temp = pos; str[temp] = str[temp+1]; temp++)
       ;
  
    return (str);
  }
  ویرایش توسط C89 : 21-01-2015 در ساعت 03:40

 14. نمایش تشکر

 15. عضو ثابت C89 آواتار ها
  نمایش اطلاعات
  #18

  Post تابع printout

  هربار که m به صفر برسد، یک کاراکتر از رشته str توسط این تابع نیز در خروجی چاپ می شود.  کد:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h> /* for malloc() free() EXIT_SUCCESS */
  
  #define MAX_SIZE 1024
  #define SPEED 123456789
  
  unsigned long printout (char*, long);
  
  int main ()
  {
    char *buff;
  
    buff = (char*) malloc (MAX_SIZE);
    fillitoff (buff, '\0', MAX_SIZE);
  
    printf (" (%ld)\n", printout (scat_v7 (strcpy_v7 (buff, "This is the C Programming Language"), " tutorial."), SPEED));
  
    free (buff);
  
    return (EXIT_SUCCESS);
  }
  
  unsigned long printout (char *str, long n)
  {
    long m;
    char *str_ptr = str;
  
    for (m = n; *str && n > 0; --m)
    {
     if (m < 1)
     {
       putchar (*str++);
       m = n;
     }
    }
  
    return strlen_v7 (str_ptr, 0);
  }
  ویرایش توسط C89 : 17-01-2015 در ساعت 15:25 دلیل: به درخواست ارسال کننده

 16. نمایش تشکر

 17. عضو ثابت C89 آواتار ها
  نمایش اطلاعات
  #19

  Post نسخه 8 تابع scat


  کد:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h> /* for malloc() free() EXIT_SUCCESS */
  
  #define MAX_SIZE 1024
  
  char *scat_v8 (char*, const char*);
  
  int main ()
  {
    char *str;
  
    str = (char*) malloc (MAX_SIZE);
    fillitoff (str, '\0', MAX_SIZE);
  
    printf ("%s\n", scat_v8 (strcpy_v7 (str, "We are in"), " 1993."));
  
    free (str);
  
    return (EXIT_SUCCESS);
  }
  
  char *scat_v8 (char *str1, const char *str2)
  {
    char *str_ptr = str1;
    
    while (*str_ptr)
     ++str_ptr;
     
    while (*str_ptr++ = *str2++)
     ;
     
    return (str1);
  }
  ویرایش توسط C89 : 08-01-2015 در ساعت 23:45

 18. نمایش تشکر

 19. عضو ثابت C89 آواتار ها
  نمایش اطلاعات
  #20

  Post نسخه 1، 2، 3، 4 و 5 تابع reverse_str

  این تابع، رشته str را وارونه کرده، و در آخر، اشاره گری-به-آن را نیز برگشت می دهد. (return می کند)


  کد:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h> /* for malloc() free() EXIT_SUCCESS */
  
  #define MAX_SIZE 1024
  
  void reverse_str_v1 (char[]);
  void reverse_str_v2 (char[]);
  void reverse_str_v3 (char[]);
  void *reverse_str_v4 (void*);
  char *reverse_str_v5 (char*);
  
  int main ()
  {
    char *str;
  
    str = (char*) malloc (MAX_SIZE);
    fillitoff (str, '\0', MAX_SIZE);
  
    strcpy_v7 (str, "...2030");
  
    reverse_str_v1 (str);
    printf ("%s\n", str);
  
    reverse_str_v2 (str);
    printf ("%s\n", str);
  
    reverse_str_v3 (str);
    printf ("%s\n", str);
  
    printf ("%s\n", reverse_str_v4 (str));
  
    printf ("%s\n", reverse_str_v5 (str));
  
    printf ("%s\n", reverse_str_v5 (str));
  
    free (str);
  
    return (EXIT_SUCCESS);
  }
  
  void reverse_str_v1 (char str[])
  {
    unsigned long i, j, temp;
  
    i = 0, j = strlen_v7 (str, 1);
  
    while (i < j && str[i])
    {
     temp = str[i];
     str[i] = str[j];
     str[j] = temp;
     i++, j--;
    }
  }
  
  void reverse_str_v2 (char str[])
  {
    unsigned long i, j, temp;
  
    for (i = 0, j = strlen_v7 (str, 1); i < j && str[i]; i++, j--)
    {
     temp = str[i];
     str[i] = str[j];
     str[j] = temp;
    }
  }
  
  void reverse_str_v3 (char str[])
  {
    unsigned long i, j, temp;
  
    for (i = 0, j = strlen_v7 (str, 1); i < j && str[i]; i++, j--)
     temp = str[i], str[i] = str[j], str[j] = temp;
  }
  
  void *reverse_str_v4 (void *str)
  {
    unsigned long i, j, temp;
    char *str_ptr = str;
  
    j = strlen_v7 (str, 1);
  
    for (i = 0; i < j && str_ptr[i]; i++, j--)
     temp = str_ptr[i], str_ptr[i] = str_ptr[j], str_ptr[j] = temp;
  
    return (str_ptr);
  }
  
  char *reverse_str_v5 (char *str)
  {
    unsigned long i, j, temp;
  
    for (i = 0, j = strlen_v7 (str, 1); i < j && *str; i++, j--)
     temp = str[i], str[i] = str[j], str[j] = temp;
  
    return (str);
  }
  ویرایش توسط C89 : 17-01-2015 در ساعت 15:36

 20. نمایش تشکر

صفحه 2 از 5 اولین 1234 ... آخرین

اطلاعات تاپیک

Users Browsing this Thread

در حال حاضر 1 در حال مشاهده این موضوع می باشد.. (0 کاربر و 1 مهمان در این انجمن حضور دارند)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ ها: 2
  آخرين ارسال: 05-05-2017, 20:22
 2. راهنمایی در مورد ویروسی بودن یا نبودن فایلها وکرکها
  توسط Microtel در انجمن مباحث عمومی امنیت
  پاسخ ها: 4
  آخرين ارسال: 11-10-2013, 16:26
 3. سه بعدی دیدن فیلم هایی که سه بعدی نیستند در ایران !
  توسط paye2 در انجمن مباحث عمومی ویدئو
  پاسخ ها: 3
  آخرين ارسال: 01-10-2013, 14:30
 4. یه سوال درباره دامنه! - راهنمایی کنید
  توسط javadmo در انجمن سایر مباحث عمومی اینترنت
  پاسخ ها: 15
  آخرين ارسال: 28-09-2013, 21:13
 5. پاسخ ها: 0
  آخرين ارسال: 09-09-2011, 22:49

برچسب برای این موضوع

بوک مارک ها

بوک مارک ها

مجوزهای ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •