سلام ببخشید من در استفاده از نرم افزارprezi مشکل دارم...
در قسمت افزودن فایل با فرمت
PDF, PPT, PPTX
برنامه ارور میده.... چطور میشه یک صفحه یا متن کوتاه فارسی رو در برنامه اتچ کرد؟
در هر سه فرمت ارور میده...!
آیا راه حلی برای اتچ داره؟
We support Images (JPEG, PNG, GIF), Videos (MPEG,AVI, WMV), Presentations (PPT, PPTX) and PDF.
Learn more in the Prezi manual.
Technical details:
id: 2500the reason is: Load failed: TypeError: Error #2007