اقا ناموسن شورشو در اوردین دیگه من هر بازی میگیرم این ارور رو میده

cp_common.all.sab
یکی بگه من باید چکار کنم اخه؟