نرم افزار اطلاعات 118 تبريز

امكانات برنامه :

تشخيص صحت كد ملي

تشخيص محل تولد از روي كد ملي

تشخيص منطقه و شهر از روي كد پستي


جستوجوي پيش شماره هاي تمام شهرها و كشور هاي جهان

جستوجوي پيش شماره تمام شهر ها - شهرستان ها و روستا ها در ايران

جستوجوي شماره تلفن هاي منازل هاي شهر تبريز

جستوجوي شماره تلفن هاي مشاغل هاي شهر تبريز

جستوجوي شماره تلفن هاي شهرستان هاي حومه شهر تبريز

امكان تهيه ليست آشنايان از شماره هاي موجود

امكان تغيير پوسته و تغيير رنگ منو

امكانات تنظيمات برنامه

امكان آپديت برنامه و...دانلود برنامه


به علت حجم زياد برنامه نشد پيوست كنم.