تایم شیت چیست و چگونه کار میکند ؟
تایم شیت یا سیستم مدیریت زمانبندی کارمندان یک جدول زمانبندی است.
از لحاظ فنی، یک جدول زمانی، یک قطعه کاغذ است که برای ردیابی زمان کار هر کارمند در یک کار یا پروژه استفاده می شود.
این روش سنتی در حال حاضر در فرمت های دیجیتال قرار دارد.
کارفرمایان یا مدیران از جدول زمانبندی برای پیگیری کارهای ساعتی، زمان ترک پروژه ،مدت ،زمان وعلت مرخصی، تعهدات و تنظیمات دیگر هنگام محاسبه حقوق و دستمزد استفاده می کنند.
دوره های پرداخت توسط کارفرما ویا مدیران شرکت ها میتواند متفاوت باشد.