کلماتی که پیشوند
dis
میگیرند، در گرامر زبان انگلیسی میتوانند هم با حرف صدادار و هم با حرف بی صدا شروع شوند.
disagree(مخالفت کردن)dishonor(ننگین کردن)disaffected(بی‌میل شدن)disbelief(بی‌ایمانی)disinfect(ضدعفونی کردن)displeased(رنجانیدن)disloyal(بی‌وفا)