سلام دوستان
در صفحه تنظیم تاریخ و ساعت با اینکه منطقه زمانی را تهران و گزینه Automatically synchronize with internet time server را انتخاب کردم ،اما تاریخ و زمان ابدیت نمیشه و حتی بصورت دستی هم تنظیم میکنم باز بهم میخوره.
از اسیاتک خدمات میگیرم ،گفتم شاید بکار بیاد