در نرم افزار Revo uninstaller چنین نرم افزاری رو دیدم که تا جایی که میدونم به دست خود من نصب نشده.شاید به همراه یکی از نرم افزار ها نصب شده.این نرم افزار مربوط به چیست؟(فقط در میان کلید های ثبات register وجود دارد) خودم جستجو کردم،چیزی نتونستم بفهمم.