سرور world of warcrat cataclysm با بالاترین درصد فیکس ممکنه در ایران راه اندازی شد
شایان ذکر است که مسائلی مانند Guild و Spell و tallent و mastery و Archeologyکه در بسیاری از سرورهای جهان فیکس نمی باشد در این سرور ضمن فیکس کامل دارای شرایط پایداری میباشد .
در ضمن Race : Goblin , Worgen بدون نقص میباشد که در بسیاری از سرورها دسترسی به آنان ممکن نیست .
امید لحظاتی خوش برای شما در این سرور
www.iranianwow.com