نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 از مجموع 10

موضوع: مباحث Norton Virus Definitions

 1. ناظم ارشد opera آواتار ها
  نمایش اطلاعات
  #1

  پیش فرض مباحث Norton Virus Definitions

  Norton Virus Definitions on 16.09.2012  Norton Virus Definitions - Intelligent update virus database security software Symantec  Supported products:

  -Norton AntiVirus 2012 for Windows XP/Vista/7
  -Norton Internet Security 2012 for Windows XP/Vista/7
  -Norton AntiVirus 2011 for Windows XP/Vista/7
  -Norton Internet Security 2011 for Windows XP/Vista/7
  -Norton AntiVirus 2010 for Windows XP/Vista/7
  -Norton Internet Security 2010 for Windows XP/Vista/7
  -Norton AntiVirus 2009 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  -Norton Internet Security 2009 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  -Norton AntiVirus 2008 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  -Norton Internet Security 2008 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  -Norton 360 version 5.0 for Windows XP/Vista/7
  -Norton 360 version 4.0 for Windows XP/Vista/7
  -Norton 360 version 3.0 for Windows XP/Vista
  -Norton 360 version 2.0 for Windows XP/Vista
  -Symantec Endpoint Protection 11.0
  -Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.0
  -Symantec Endpoint Protection 12.1
  دانلود Norton Virus Definitions on 16.09.2012 با لینک مستقیم از سایت نرم افزار :


  Download Norton Virus Definitions 32-bit  Download Norton Virus Definitions 64-bit


  OS: Windows XP/Vista/7
  Language: ML
  Size: 171/174 MB
  Release date: 16.09.2012

 2. نمایش تشکر

 3. ناظم ارشد opera آواتار ها
  نمایش اطلاعات
  #2

  پیش فرض دانلود Norton Virus Definitions on 18.09.2012

  Norton Virus Definitions on 18.09.2012  Norton Virus Definitions - Intelligent update virus database security software Symantec  Supported products:

  -Norton AntiVirus 2012 for Windows XP/Vista/7
  -Norton Internet Security 2012 for Windows XP/Vista/7
  -Norton AntiVirus 2011 for Windows XP/Vista/7
  -Norton Internet Security 2011 for Windows XP/Vista/7
  -Norton AntiVirus 2010 for Windows XP/Vista/7
  -Norton Internet Security 2010 for Windows XP/Vista/7
  -Norton AntiVirus 2009 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  -Norton Internet Security 2009 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  -Norton AntiVirus 2008 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  -Norton Internet Security 2008 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  -Norton 360 version 5.0 for Windows XP/Vista/7
  -Norton 360 version 4.0 for Windows XP/Vista/7
  -Norton 360 version 3.0 for Windows XP/Vista
  -Norton 360 version 2.0 for Windows XP/Vista
  -Symantec Endpoint Protection 11.0
  -Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.0
  -Symantec Endpoint Protection 12.1
  دانلود Norton Virus Definitions on 18.09.2012 با لینک مستقیم از سایت نرم افزار :
  Download Norton Virus Definitions 32-bit


  Download Norton Virus Definitions 64-bit

  OS: Windows XP/Vista/7
  Language: ML
  Size: 171/174 MB
  Release date: 18.09.2012

 4. نمایش تشکر

 5. ناظم ارشد opera آواتار ها
  نمایش اطلاعات
  #3

  پیش فرض دانلود Norton Virus Definitions on 22.09.2012

  Norton Virus Definitions on 22.09.2012  Norton Virus Definitions - Intelligent update virus database security software Symantec  Supported products:

  -Norton AntiVirus 2012 for Windows XP/Vista/7
  -Norton Internet Security 2012 for Windows XP/Vista/7
  -Norton AntiVirus 2011 for Windows XP/Vista/7
  -Norton Internet Security 2011 for Windows XP/Vista/7
  -Norton AntiVirus 2010 for Windows XP/Vista/7
  -Norton Internet Security 2010 for Windows XP/Vista/7
  -Norton AntiVirus 2009 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  -Norton Internet Security 2009 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  -Norton AntiVirus 2008 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  -Norton Internet Security 2008 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  -Norton 360 version 5.0 for Windows XP/Vista/7
  -Norton 360 version 4.0 for Windows XP/Vista/7
  -Norton 360 version 3.0 for Windows XP/Vista
  -Norton 360 version 2.0 for Windows XP/Vista
  -Symantec Endpoint Protection 11.0
  -Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.0
  -Symantec Endpoint Protection 12.1
  دانلود Norton Virus Definitions on 22.09.2012 با لینک مستقیم از سایت نرم افزار :
  Download Norton Virus Definitions 32-bit


  Download Norton Virus Definitions 64-bit

  OS: Windows XP/Vista/7
  Language: ML
  Size: 172/175 MB
  Release date: 22.09.2012

 6. نمایش تشکر

 7. ناظم ارشد opera آواتار ها
  نمایش اطلاعات
  #4

  پیش فرض دانلود Norton Virus Definitions on 28.09.2012

  Norton Virus Definitions on 28.09.2012  Norton Virus Definitions - Intelligent update virus database security software Symantec  Supported products:

  -Norton AntiVirus 2012 for Windows XP/Vista/7
  -Norton Internet Security 2012 for Windows XP/Vista/7
  -Norton AntiVirus 2011 for Windows XP/Vista/7
  -Norton Internet Security 2011 for Windows XP/Vista/7
  -Norton AntiVirus 2010 for Windows XP/Vista/7
  -Norton Internet Security 2010 for Windows XP/Vista/7
  -Norton AntiVirus 2009 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  -Norton Internet Security 2009 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  -Norton AntiVirus 2008 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  -Norton Internet Security 2008 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  -Norton 360 version 5.0 for Windows XP/Vista/7
  -Norton 360 version 4.0 for Windows XP/Vista/7
  -Norton 360 version 3.0 for Windows XP/Vista
  -Norton 360 version 2.0 for Windows XP/Vista
  -Symantec Endpoint Protection 11.0
  -Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.0
  -Symantec Endpoint Protection 12.1
  دانلود Norton Virus Definitions on 28.09.2012 با لینک مستقیم از سایت نرم افزار :
  Download Norton Virus Definitions 32-bit


  Download Norton Virus Definitions 64-bit

  OS: Windows XP/Vista/7
  Language: ML
  Size: 172/175 MB
  Release date: 28.09.2012

 8. عضو متخصص ali68124 آواتار ها
  نمایش اطلاعات
  #5

  پیش فرض دانلود Norton Virus Definitions on 29.09.2012

  Norton Virus Definitions on 29.09.2012

  Supports the following versions of Symantec antivirus software:


  • Norton AntiVirus 2012 for Windows XP/Vista/7
  • Norton Internet Security 2012 for Windows XP/Vista/7
  • Norton AntiVirus 2011 for Windows XP/Vista/7
  • Norton Internet Security 2011 for Windows XP/Vista/7
  • Norton AntiVirus 2010 for Windows XP/Vista/7
  • Norton Internet Security 2010 for Windows XP/Vista/7
  • Norton AntiVirus 2009 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  • Norton Internet Security 2009 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  • Norton AntiVirus 2008 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  • Norton Internet Security 2008 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  • Norton 360 version 6.0 for Windows XP/Vista/7
  • Norton 360 version 5.0 for Windows XP/Vista/7
  • Norton 360 version 4.0 for Windows XP/Vista/7
  • Norton 360 version 3.0 for Windows XP/Vista
  • Norton 360 version 2.0 for Windows XP/Vista
  • Symantec Endpoint Protection 11.0
  • Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.0
  • Symantec Endpoint Protection 12.1
  • Symantec Protection Engine 7.x for Windows


  Supports the following versions of Symantec antivirus software:


  • Norton AntiVirus 2012 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton Internet Security 2012 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton AntiVirus 2011 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton Internet Security 2011 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton AntiVirus 2010 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton Internet Security 2010 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton AntiVirus 2009 for Windows XP/Vista for 64-bit OS only
  • Norton Internet Security 2009 for Windows XP/Vista for 64-bit OS only
  • Norton AntiVirus 2008 for Windows XP/Vista for 64-bit OS only
  • Norton Internet Security 2008 for Windows XP/Vista for 64-bit OS only
  • Norton 360 version 6.0 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton 360 version 5.0 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton 360 version 4.0 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton 360 version 3.0 for Windows XP/Vista for 64-bit OS only
  • Norton 360 version 2.0 for Windows XP/Vista for 64-bit OS only
  • Symantec Endpoint Protection 11.0 for 64-bit OS only
  • Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.0 for 64-bit OS only
  • Symantec Endpoint Protection 12.1 for 64-bit OS only
  • Symantec Mail Security for Domino (64-bit) v 8.0.5
  • Symantec Protection Engine 7.x for Windows (64-bit)
  Supports the following versions of Symantec antivirus software:


  • Symantec Endpoint Protection 11.0
  • Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.0
  • Symantec Endpoint Protection 12.1
  Supports the following versions of Symantec antivirus software:


  • Norton AntiVirus 2006 for Windows 2000/XP Home/XP Pro
  • Norton AntiVirus 2007 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  • Norton 360 version 1.0 for Windows XP/Vista
  • Norton SystemWorks (all versions)
  • Symantec AntiVirus 3.0 for CacheFlow Security Gateway
  • Symantec AntiVirus 3.0 for Inktomi Traffic Edge
  • Symantec AntiVirus 3.0 for NetApp Filer/NetCache
  • Symantec Mail Security for Domino v 5.x
  • Symantec Mail Security for Domino v 7.x
  • Symantec Mail Security for Domino (32-bit) v 8.0.x
  • Symantec Mail Security for Microsoft Exchange (32-bit)
  • Symantec Scan Engine 5.x for Windows
  • Symantec AntiVirus for Caching/Messaging/NAS for Windows
  Supports the following versions of Symantec antivirus software:


  • Norton AntiVirus 2006 for Windows 2000/XP Home/XP Pro
  • Norton AntiVirus 2007 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  • Norton 360 version 1.0 for Windows XP/Vista
  • Symantec AntiVirus 3.0 CacheFlow Security Gateway
  • Symantec AntiVirus 3.0 for Inktomi Traffic Edge
  • Symantec AntiVirus 3.0 for NetApp Filer/NetCache
  • Symantec AntiVirus for Bluecoat Security Gateway for Windows 2000 Server/2003 Server
  • Symantec AntiVirus for Clearswift MIMESweeper for Windows 2000 Server/2003 Server
  • Symantec AntiVirus for Microsoft ISA Server for Windows 2000 Server/2003 Server
  • Symantec Mail Security for Domino v 5.x
  • Symantec Mail Security for Domino v 7.x
  • Symantec Mail Security for Domino (32-bit) v 8.0.x
  • Symantec Mail Security for Microsoft Exchange
  • Symantec Mail Security for SMTP v 5.x
  • Symantec Web Security 3.0 for Windows
  Supports the following versions of Symantec antivirus software:


  • Norton AntiVirus 2007 for Windows Vista 64-bit OS only
  • Norton Internet Security 2007 for Windows Vista 64-bit OS only
  • Norton 360 version 1.0 for Windows XP/Vista 64-bit OS only
  Supports the following versions of Symantec antivirus software:


  • Symantec AntiVirus 10.0 Corporate Edition Server
  • Symantec AntiVirus 10.1 Corporate Edition Server
  • Symantec AntiVirus 10.2 Corporate Edition Server
  Supports the following versions of Symantec antivirus software:


  • Symantec AntiVirus 3.0 for CacheFlow Security Gateway
  • Symantec AntiVirus 3.0 for Inktomi Traffic Edge
  • Symantec AntiVirus 3.0 for NetApp Filer/NetCache
  • Symantec AntiVirus/Filtering 3.0 for Domino (AIX, Solaris, Linux)
  • Symantec AntiVirus for Bluecoat Security Gateway for Solaris/Linux
  • Symantec AntiVirus for Clearswift MIMESweeper for Solaris/Linux
  • Symantec AntiVirus for Linux (32-bit and 64-bit)
  • Symantec Mail Security for SMTP v 5.x for Linux/Solaris
  • Symantec Web Security 3.0 for Solaris
  • Symantec Scan Engine 5.x for Linux/Solaris
  • Symantec AntiVirus for Caching/Messaging/NAS for Linux/Solaris
  • Symantec Mail Security for Domino (32-bit) v 8.0.x for AIX
  • Symantec Protection Engine 7.x for Linux/Solaris

 9. نمایش تشکر

 10. عضو متخصص ali68124 آواتار ها
  نمایش اطلاعات
  #6

  پیش فرض Norton Virus Definitions on 02.10.2012

  Norton Virus Definitions on 02.10.2012

  Supports the following versions of Symantec antivirus software:


  • Norton AntiVirus 2012 for Windows XP/Vista/7
  • Norton Internet Security 2012 for Windows XP/Vista/7
  • Norton AntiVirus 2011 for Windows XP/Vista/7
  • Norton Internet Security 2011 for Windows XP/Vista/7
  • Norton AntiVirus 2010 for Windows XP/Vista/7
  • Norton Internet Security 2010 for Windows XP/Vista/7
  • Norton AntiVirus 2009 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  • Norton Internet Security 2009 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  • Norton AntiVirus 2008 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  • Norton Internet Security 2008 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  • Norton 360 version 6.0 for Windows XP/Vista/7
  • Norton 360 version 5.0 for Windows XP/Vista/7
  • Norton 360 version 4.0 for Windows XP/Vista/7
  • Norton 360 version 3.0 for Windows XP/Vista
  • Norton 360 version 2.0 for Windows XP/Vista
  • Symantec Endpoint Protection 11.0
  • Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.0
  • Symantec Endpoint Protection 12.1
  • Symantec Protection Engine 7.x for Windows


  Supports the following versions of Symantec antivirus software:


  • Norton AntiVirus 2012 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton Internet Security 2012 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton AntiVirus 2011 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton Internet Security 2011 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton AntiVirus 2010 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton Internet Security 2010 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton AntiVirus 2009 for Windows XP/Vista for 64-bit OS only
  • Norton Internet Security 2009 for Windows XP/Vista for 64-bit OS only
  • Norton AntiVirus 2008 for Windows XP/Vista for 64-bit OS only
  • Norton Internet Security 2008 for Windows XP/Vista for 64-bit OS only
  • Norton 360 version 6.0 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton 360 version 5.0 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton 360 version 4.0 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton 360 version 3.0 for Windows XP/Vista for 64-bit OS only
  • Norton 360 version 2.0 for Windows XP/Vista for 64-bit OS only
  • Symantec Endpoint Protection 11.0 for 64-bit OS only
  • Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.0 for 64-bit OS only
  • Symantec Endpoint Protection 12.1 for 64-bit OS only
  • Symantec Mail Security for Domino (64-bit) v 8.0.5
  • Symantec Protection Engine 7.x for Windows (64-bit)
  Supports the following versions of Symantec antivirus software:


  • Symantec Endpoint Protection 11.0
  • Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.0
  • Symantec Endpoint Protection 12.1
  Supports the following versions of Symantec antivirus software:


  • Norton AntiVirus 2006 for Windows 2000/XP Home/XP Pro
  • Norton AntiVirus 2007 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  • Norton 360 version 1.0 for Windows XP/Vista
  • Norton SystemWorks (all versions)
  • Symantec AntiVirus 3.0 for CacheFlow Security Gateway
  • Symantec AntiVirus 3.0 for Inktomi Traffic Edge
  • Symantec AntiVirus 3.0 for NetApp Filer/NetCache
  • Symantec Mail Security for Domino v 5.x
  • Symantec Mail Security for Domino v 7.x
  • Symantec Mail Security for Domino (32-bit) v 8.0.x
  • Symantec Mail Security for Microsoft Exchange (32-bit)
  • Symantec Scan Engine 5.x for Windows
  • Symantec AntiVirus for Caching/Messaging/NAS for Windows
  Supports the following versions of Symantec antivirus software:


  • Norton AntiVirus 2006 for Windows 2000/XP Home/XP Pro
  • Norton AntiVirus 2007 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  • Norton 360 version 1.0 for Windows XP/Vista
  • Symantec AntiVirus 3.0 CacheFlow Security Gateway
  • Symantec AntiVirus 3.0 for Inktomi Traffic Edge
  • Symantec AntiVirus 3.0 for NetApp Filer/NetCache
  • Symantec AntiVirus for Bluecoat Security Gateway for Windows 2000 Server/2003 Server
  • Symantec AntiVirus for Clearswift MIMESweeper for Windows 2000 Server/2003 Server
  • Symantec AntiVirus for Microsoft ISA Server for Windows 2000 Server/2003 Server
  • Symantec Mail Security for Domino v 5.x
  • Symantec Mail Security for Domino v 7.x
  • Symantec Mail Security for Domino (32-bit) v 8.0.x
  • Symantec Mail Security for Microsoft Exchange
  • Symantec Mail Security for SMTP v 5.x
  • Symantec Web Security 3.0 for Windows
  Supports the following versions of Symantec antivirus software:


  • Norton AntiVirus 2007 for Windows Vista 64-bit OS only
  • Norton Internet Security 2007 for Windows Vista 64-bit OS only
  • Norton 360 version 1.0 for Windows XP/Vista 64-bit OS only
  Supports the following versions of Symantec antivirus software:


  • Symantec AntiVirus 10.0 Corporate Edition Server
  • Symantec AntiVirus 10.1 Corporate Edition Server
  • Symantec AntiVirus 10.2 Corporate Edition Server
  Supports the following versions of Symantec antivirus software:


  • Symantec AntiVirus 3.0 for CacheFlow Security Gateway
  • Symantec AntiVirus 3.0 for Inktomi Traffic Edge
  • Symantec AntiVirus 3.0 for NetApp Filer/NetCache
  • Symantec AntiVirus/Filtering 3.0 for Domino (AIX, Solaris, Linux)
  • Symantec AntiVirus for Bluecoat Security Gateway for Solaris/Linux
  • Symantec AntiVirus for Clearswift MIMESweeper for Solaris/Linux
  • Symantec AntiVirus for Linux (32-bit and 64-bit)
  • Symantec Mail Security for SMTP v 5.x for Linux/Solaris
  • Symantec Web Security 3.0 for Solaris
  • Symantec Scan Engine 5.x for Linux/Solaris
  • Symantec AntiVirus for Caching/Messaging/NAS for Linux/Solaris
  • Symantec Mail Security for Domino (32-bit) v 8.0.x for AIX
  • Symantec Protection Engine 7.x for Linux/Solaris

 11. عضو متخصص ali68124 آواتار ها
  نمایش اطلاعات
  #7

  پیش فرض Norton Virus Definitions on 04.10.2012  Norton Virus Definitions on 04.10.2012  Supports the following versions of Symantec antivirus software:

  • Norton AntiVirus 2012 for Windows XP/Vista/7
  • Norton Internet Security 2012 for Windows XP/Vista/7
  • Norton AntiVirus 2011 for Windows XP/Vista/7
  • Norton Internet Security 2011 for Windows XP/Vista/7
  • Norton AntiVirus 2010 for Windows XP/Vista/7
  • Norton Internet Security 2010 for Windows XP/Vista/7
  • Norton AntiVirus 2009 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  • Norton Internet Security 2009 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  • Norton AntiVirus 2008 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  • Norton Internet Security 2008 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  • Norton 360 version 6.0 for Windows XP/Vista/7
  • Norton 360 version 5.0 for Windows XP/Vista/7
  • Norton 360 version 4.0 for Windows XP/Vista/7
  • Norton 360 version 3.0 for Windows XP/Vista
  • Norton 360 version 2.0 for Windows XP/Vista
  • Symantec Endpoint Protection 11.0
  • Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.0
  • Symantec Endpoint Protection 12.1
  • Symantec Protection Engine 7.x for Windows

  Supports the following versions of Symantec antivirus software:

  • Norton AntiVirus 2012 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton Internet Security 2012 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton AntiVirus 2011 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton Internet Security 2011 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton AntiVirus 2010 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton Internet Security 2010 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton AntiVirus 2009 for Windows XP/Vista for 64-bit OS only
  • Norton Internet Security 2009 for Windows XP/Vista for 64-bit OS only
  • Norton AntiVirus 2008 for Windows XP/Vista for 64-bit OS only
  • Norton Internet Security 2008 for Windows XP/Vista for 64-bit OS only
  • Norton 360 version 6.0 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton 360 version 5.0 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton 360 version 4.0 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton 360 version 3.0 for Windows XP/Vista for 64-bit OS only
  • Norton 360 version 2.0 for Windows XP/Vista for 64-bit OS only
  • Symantec Endpoint Protection 11.0 for 64-bit OS only
  • Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.0 for 64-bit OS only
  • Symantec Endpoint Protection 12.1 for 64-bit OS only
  • Symantec Mail Security for Domino (64-bit) v 8.0.5
  • Symantec Protection Engine 7.x for Windows (64-bit)


  Supports the following versions of Symantec antivirus software:

  • Symantec Endpoint Protection 11.0
  • Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.0
  • Symantec Endpoint Protection 12.1


  Supports the following versions of Symantec antivirus software:

  • Norton AntiVirus 2006 for Windows 2000/XP Home/XP Pro
  • Norton AntiVirus 2007 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  • Norton 360 version 1.0 for Windows XP/Vista
  • Norton SystemWorks (all versions)
  • Symantec AntiVirus 3.0 for CacheFlow Security Gateway
  • Symantec AntiVirus 3.0 for Inktomi Traffic Edge
  • Symantec AntiVirus 3.0 for NetApp Filer/NetCache
  • Symantec Mail Security for Domino v 5.x
  • Symantec Mail Security for Domino v 7.x
  • Symantec Mail Security for Domino (32-bit) v 8.0.x
  • Symantec Mail Security for Microsoft Exchange (32-bit)
  • Symantec Scan Engine 5.x for Windows
  • Symantec AntiVirus for Caching/Messaging/NAS for Windows


  Supports the following versions of Symantec antivirus software:

  • Norton AntiVirus 2006 for Windows 2000/XP Home/XP Pro
  • Norton AntiVirus 2007 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  • Norton 360 version 1.0 for Windows XP/Vista
  • Symantec AntiVirus 3.0 CacheFlow Security Gateway
  • Symantec AntiVirus 3.0 for Inktomi Traffic Edge
  • Symantec AntiVirus 3.0 for NetApp Filer/NetCache
  • Symantec AntiVirus for Bluecoat Security Gateway for Windows 2000 Server/2003 Server
  • Symantec AntiVirus for Clearswift MIMESweeper for Windows 2000 Server/2003 Server
  • Symantec AntiVirus for Microsoft ISA Server for Windows 2000 Server/2003 Server
  • Symantec Mail Security for Domino v 5.x
  • Symantec Mail Security for Domino v 7.x
  • Symantec Mail Security for Domino (32-bit) v 8.0.x
  • Symantec Mail Security for Microsoft Exchange
  • Symantec Mail Security for SMTP v 5.x
  • Symantec Web Security 3.0 for Windows


  Supports the following versions of Symantec antivirus software:

  • Norton AntiVirus 2007 for Windows Vista 64-bit OS only
  • Norton Internet Security 2007 for Windows Vista 64-bit OS only
  • Norton 360 version 1.0 for Windows XP/Vista 64-bit OS only


  Supports the following versions of Symantec antivirus software:

  • Symantec AntiVirus 10.0 Corporate Edition Server
  • Symantec AntiVirus 10.1 Corporate Edition Server
  • Symantec AntiVirus 10.2 Corporate Edition Server


  Supports the following versions of Symantec antivirus software:

  • Symantec AntiVirus 3.0 for CacheFlow Security Gateway
  • Symantec AntiVirus 3.0 for Inktomi Traffic Edge
  • Symantec AntiVirus 3.0 for NetApp Filer/NetCache
  • Symantec AntiVirus/Filtering 3.0 for Domino (AIX, Solaris, Linux)
  • Symantec AntiVirus for Bluecoat Security Gateway for Solaris/Linux
  • Symantec AntiVirus for Clearswift MIMESweeper for Solaris/Linux
  • Symantec AntiVirus for Linux (32-bit and 64-bit)
  • Symantec Mail Security for SMTP v 5.x for Linux/Solaris
  • Symantec Web Security 3.0 for Solaris
  • Symantec Scan Engine 5.x for Linux/Solaris
  • Symantec AntiVirus for Caching/Messaging/NAS for Linux/Solaris
  • Symantec Mail Security for Domino (32-bit) v 8.0.x for AIX
  • Symantec Protection Engine 7.x for Linux/Solaris

  ویرایش توسط ali68124 : 05-10-2012 در ساعت 09:43

 12. عضو متخصص ali68124 آواتار ها
  نمایش اطلاعات
  #8

  پیش فرض Norton Virus Definitions on 07.10.2012

  Norton Virus Definitions on 07.10.2012


  Supports the following versions of Symantec antivirus software:

  • Norton AntiVirus 2012 for Windows XP/Vista/7
  • Norton Internet Security 2012 for Windows XP/Vista/7
  • Norton AntiVirus 2011 for Windows XP/Vista/7
  • Norton Internet Security 2011 for Windows XP/Vista/7
  • Norton AntiVirus 2010 for Windows XP/Vista/7
  • Norton Internet Security 2010 for Windows XP/Vista/7
  • Norton AntiVirus 2009 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  • Norton Internet Security 2009 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  • Norton AntiVirus 2008 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  • Norton Internet Security 2008 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  • Norton 360 version 6.0 for Windows XP/Vista/7
  • Norton 360 version 5.0 for Windows XP/Vista/7
  • Norton 360 version 4.0 for Windows XP/Vista/7
  • Norton 360 version 3.0 for Windows XP/Vista
  • Norton 360 version 2.0 for Windows XP/Vista
  • Symantec Endpoint Protection 11.0
  • Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.0
  • Symantec Endpoint Protection 12.1
  • Symantec Protection Engine 7.x for Windows  Supports the following versions of Symantec antivirus software:

  • Norton AntiVirus 2012 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton Internet Security 2012 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton AntiVirus 2011 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton Internet Security 2011 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton AntiVirus 2010 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton Internet Security 2010 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton AntiVirus 2009 for Windows XP/Vista for 64-bit OS only
  • Norton Internet Security 2009 for Windows XP/Vista for 64-bit OS only
  • Norton AntiVirus 2008 for Windows XP/Vista for 64-bit OS only
  • Norton Internet Security 2008 for Windows XP/Vista for 64-bit OS only
  • Norton 360 version 6.0 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton 360 version 5.0 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton 360 version 4.0 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  • Norton 360 version 3.0 for Windows XP/Vista for 64-bit OS only
  • Norton 360 version 2.0 for Windows XP/Vista for 64-bit OS only
  • Symantec Endpoint Protection 11.0 for 64-bit OS only
  • Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.0 for 64-bit OS only
  • Symantec Endpoint Protection 12.1 for 64-bit OS only
  • Symantec Mail Security for Domino (64-bit) v 8.0.5
  • Symantec Protection Engine 7.x for Windows (64-bit)
  Supports the following versions of Symantec antivirus software:

  • Symantec Endpoint Protection 11.0
  • Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.0
  • Symantec Endpoint Protection 12.1
  Supports the following versions of Symantec antivirus software:

  • Norton AntiVirus 2006 for Windows 2000/XP Home/XP Pro
  • Norton AntiVirus 2007 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  • Norton 360 version 1.0 for Windows XP/Vista
  • Norton SystemWorks (all versions)
  • Symantec AntiVirus 3.0 for CacheFlow Security Gateway
  • Symantec AntiVirus 3.0 for Inktomi Traffic Edge
  • Symantec AntiVirus 3.0 for NetApp Filer/NetCache
  • Symantec Mail Security for Domino v 5.x
  • Symantec Mail Security for Domino v 7.x
  • Symantec Mail Security for Domino (32-bit) v 8.0.x
  • Symantec Mail Security for Microsoft Exchange (32-bit)
  • Symantec Scan Engine 5.x for Windows
  • Symantec AntiVirus for Caching/Messaging/NAS for Windows
  Supports the following versions of Symantec antivirus software:

  • Norton AntiVirus 2006 for Windows 2000/XP Home/XP Pro
  • Norton AntiVirus 2007 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  • Norton 360 version 1.0 for Windows XP/Vista
  • Symantec AntiVirus 3.0 CacheFlow Security Gateway
  • Symantec AntiVirus 3.0 for Inktomi Traffic Edge
  • Symantec AntiVirus 3.0 for NetApp Filer/NetCache
  • Symantec AntiVirus for Bluecoat Security Gateway for Windows 2000 Server/2003 Server
  • Symantec AntiVirus for Clearswift MIMESweeper for Windows 2000 Server/2003 Server
  • Symantec AntiVirus for Microsoft ISA Server for Windows 2000 Server/2003 Server
  • Symantec Mail Security for Domino v 5.x
  • Symantec Mail Security for Domino v 7.x
  • Symantec Mail Security for Domino (32-bit) v 8.0.x
  • Symantec Mail Security for Microsoft Exchange
  • Symantec Mail Security for SMTP v 5.x
  • Symantec Web Security 3.0 for Windows
  Supports the following versions of Symantec antivirus software:

  • Norton AntiVirus 2007 for Windows Vista 64-bit OS only
  • Norton Internet Security 2007 for Windows Vista 64-bit OS only
  • Norton 360 version 1.0 for Windows XP/Vista 64-bit OS only
  Supports the following versions of Symantec antivirus software:

  • Symantec AntiVirus 10.0 Corporate Edition Server
  • Symantec AntiVirus 10.1 Corporate Edition Server
  • Symantec AntiVirus 10.2 Corporate Edition Server
  Supports the following versions of Symantec antivirus software:

  • Symantec AntiVirus 3.0 for CacheFlow Security Gateway
  • Symantec AntiVirus 3.0 for Inktomi Traffic Edge
  • Symantec AntiVirus 3.0 for NetApp Filer/NetCache
  • Symantec AntiVirus/Filtering 3.0 for Domino (AIX, Solaris, Linux)
  • Symantec AntiVirus for Bluecoat Security Gateway for Solaris/Linux
  • Symantec AntiVirus for Clearswift MIMESweeper for Solaris/Linux
  • Symantec AntiVirus for Linux (32-bit and 64-bit)
  • Symantec Mail Security for SMTP v 5.x for Linux/Solaris
  • Symantec Web Security 3.0 for Solaris
  • Symantec Scan Engine 5.x for Linux/Solaris
  • Symantec AntiVirus for Caching/Messaging/NAS for Linux/Solaris
  • Symantec Mail Security for Domino (32-bit) v 8.0.x for AIX
  • Symantec Protection Engine 7.x for Linux/Solaris

 13. عضو متخصص ali68124 آواتار ها
  نمایش اطلاعات
  #9

  پیش فرض Norton Virus Definitions on 10.10.2012

  Norton Virus Definitions on 10.10.2012


  Supports the following versions of Symantec antivirus software:

  • Norton AntiVirus 2012 for Windows XP/Vista/7
  • Norton Internet Security 2012 for Windows XP/Vista/7
  • Norton AntiVirus 2011 for Windows XP/Vista/7
  • Norton Internet Security 2011 for Windows XP/Vista/7
  • Norton AntiVirus 2010 for Windows XP/Vista/7
  • Norton Internet Security 2010 for Windows XP/Vista/7
  • Norton AntiVirus 2009 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  • Norton Internet Security 2009 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  • Norton AntiVirus 2008 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  • Norton Internet Security 2008 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  • Norton 360 version 6.0 for Windows XP/Vista/7
  • Norton 360 version 5.0 for Windows XP/Vista/7
  • Norton 360 version 4.0 for Windows XP/Vista/7
  • Norton 360 version 3.0 for Windows XP/Vista
  • Norton 360 version 2.0 for Windows XP/Vista
  • Symantec Endpoint Protection 11.0
  • Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.0
  • Symantec Endpoint Protection 12.1
  • Symantec Protection Engine 7.x for Windows
  Supports the following versions of Symantec antivirus software:

  • Norton AntiVirus 2012 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  Norton Internet Security 2012 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  Norton AntiVirus 2011 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  Norton Internet Security 2011 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  Norton AntiVirus 2010 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  Norton Internet Security 2010 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  Norton AntiVirus 2009 for Windows XP/Vista for 64-bit OS only
  Norton Internet Security 2009 for Windows XP/Vista for 64-bit OS only
  Norton AntiVirus 2008 for Windows XP/Vista for 64-bit OS only
  Norton Internet Security 2008 for Windows XP/Vista for 64-bit OS only
  Norton 360 version 6.0 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  Norton 360 version 5.0 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  Norton 360 version 4.0 for Windows XP/Vista/7 for 64-bit OS only
  Norton 360 version 3.0 for Windows XP/Vista for 64-bit OS only
  Norton 360 version 2.0 for Windows XP/Vista for 64-bit OS only
  Symantec Endpoint Protection 11.0 for 64-bit OS only
  Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.0 for 64-bit OS only
  Symantec Endpoint Protection 12.1 for 64-bit OS only
  Symantec Mail Security for Domino (64-bit) v 8.0.5
  Symantec Protection Engine 7.x for Windows (64-bit)

  Supports the following versions of Symantec antivirus software:

  • Symantec Endpoint Protection 11.0
  Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.0
  Symantec Endpoint Protection 12.1

  Supports the following versions of Symantec antivirus software:

  • Norton AntiVirus 2006 for Windows 2000/XP Home/XP Pro
  Norton AntiVirus 2007 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  Norton 360 version 1.0 for Windows XP/Vista
  Norton SystemWorks (all versions)
  Symantec AntiVirus 3.0 for CacheFlow Security Gateway
  Symantec AntiVirus 3.0 for Inktomi Traffic Edge
  Symantec AntiVirus 3.0 for NetApp Filer/NetCache
  Symantec Mail Security for Domino v 5.x
  Symantec Mail Security for Domino v 7.x
  Symantec Mail Security for Domino (32-bit) v 8.0.x
  Symantec Mail Security for Microsoft Exchange (32-bit)
  Symantec Scan Engine 5.x for Windows
  Symantec AntiVirus for Caching/Messaging/NAS for Windows

  Supports the following versions of Symantec antivirus software:

  • Norton AntiVirus 2006 for Windows 2000/XP Home/XP Pro
  Norton AntiVirus 2007 for Windows XP Home/XP Pro/Vista
  Norton 360 version 1.0 for Windows XP/Vista
  Symantec AntiVirus 3.0 CacheFlow Security Gateway
  Symantec AntiVirus 3.0 for Inktomi Traffic Edge
  Symantec AntiVirus 3.0 for NetApp Filer/NetCache
  Symantec AntiVirus for Bluecoat Security Gateway for Windows 2000 Server/2003 Server
  Symantec AntiVirus for Clearswift MIMESweeper for Windows 2000 Server/2003 Server
  Symantec AntiVirus for Microsoft ISA Server for Windows 2000 Server/2003 Server
  Symantec Mail Security for Domino v 5.x
  Symantec Mail Security for Domino v 7.x
  Symantec Mail Security for Domino (32-bit) v 8.0.x
  Symantec Mail Security for Microsoft Exchange
  Symantec Mail Security for SMTP v 5.x
  Symantec Web Security 3.0 for Windows

  Supports the following versions of Symantec antivirus software:

  • Norton AntiVirus 2007 for Windows Vista 64-bit OS only
  Norton Internet Security 2007 for Windows Vista 64-bit OS only
  Norton 360 version 1.0 for Windows XP/Vista 64-bit OS only

  Supports the following versions of Symantec antivirus software:

  • Symantec AntiVirus 10.0 Corporate Edition Server
  Symantec AntiVirus 10.1 Corporate Edition Server
  Symantec AntiVirus 10.2 Corporate Edition Server

  Supports the following versions of Symantec antivirus software:

  • Symantec AntiVirus 3.0 for CacheFlow Security Gateway
  Symantec AntiVirus 3.0 for Inktomi Traffic Edge
  Symantec AntiVirus 3.0 for NetApp Filer/NetCache
  Symantec AntiVirus/Filtering 3.0 for Domino (AIX, Solaris, Linux)
  Symantec AntiVirus for Bluecoat Security Gateway for Solaris/Linux
  Symantec AntiVirus for Clearswift MIMESweeper for Solaris/Linux
  Symantec AntiVirus for Linux (32-bit and 64-bit)
  Symantec Mail Security for SMTP v 5.x for Linux/Solaris
  Symantec Web Security 3.0 for Solaris
  Symantec Scan Engine 5.x for Linux/Solaris
  Symantec AntiVirus for Caching/Messaging/NAS for Linux/Solaris
  Symantec Mail Security for Domino (32-bit) v 8.0.x for AIX
  Symantec Protection Engine 7.x for Linux/Solaris


 14. عضو متخصص ali68124 آواتار ها
  نمایش اطلاعات
  #10

  پیش فرض

  با سلام و خسته نباشيد به كاربران به سايت زير برويد و هروز آپديت آنتي ويروس شركت Symantc را دريافت كنيد و اين آپديت ها هر روز به روز مي شود كه شامل تمام نسخه هاي شركت Symantec است برا تمامي نسخه هاي سيستم عامل

 15. نمایش تشکر

اطلاعات تاپیک

Users Browsing this Thread

در حال حاضر 1 در حال مشاهده این موضوع می باشد.. (0 کاربر و 1 مهمان در این انجمن حضور دارند)

برچسب برای این موضوع

بوک مارک ها

بوک مارک ها

مجوزهای ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •