سلام/دوباره این تبلت ما به مشکل برخورد.
کسی نیستش یه کاستوم رام برای تبلت بامشخصات زیر برام پیدا کنه؟
model:brix BS101 7
storage:4gb
ram:512mb
cpu:crtx
wifi:802.11
os:android4.0.2
cam:1x4.0
power:5v2a
ports:hdmi+mini usb