با عنایت به موارد فوق و نیاز مبرم این سامانه به توسعه دامنه اعضای خود، مدیران شرکت برآن شدند از طریق معرفی و شناساندن این مجموعه فوق به انجمن­ها، نهادها و سازمان­های دولتی و خصوصی ذیربط همچون نهاد ریاست جمهوری، اتاق بازرگانی، پارکهای علمی و فناوری و انجمن­های ذیربط (به ویژه انجمنهای تخصصی سازندگان) و هر نهاد و ارگان دیگر که بتواند ما را در ارتقای سطح خدمت رسانی خود پشتیبانی و همراهی نماید، عزمی دو سویه در تکمیل این ابزار حرفه ای برای توسعه بازاری رقابتی و شفاف فراهم آورد به نحوی که «نقشه جامع صنعت» دیپلماسی برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان در صنعت باشد.
icmap ،نقشه جامع صنعت ،مشاوره صنعت ،نقشه مجازی صنعت ،صنعت نفت ،وندرلیست ،تجهیزات نفت ،توسعه کسب و کار ،سامانه کالا